Chính sách bảo mật cho phòng khám

Tại phòng khám của chúng tôi, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bệnh nhân. Chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật trong mọi khía cạnh hoạt động của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bệnh nhân của mình nhằm mục đích cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc y tế. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, lịch sử y tế và các thông tin liên quan khác.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ điều trị và chăm sóc y tế cho bệnh nhân của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích quản trị như thanh toán và lưu giữ hồ sơ.

Tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bệnh nhân, trừ khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác có liên quan đến việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân của chúng tôi.

Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Truy cập thông tin cá nhân:

Bệnh nhân có quyền truy cập thông tin cá nhân của họ do chúng tôi sở hữu và yêu cầu chỉnh sửa nếu cần thiết. Bệnh nhân cũng có thể rút lại sự đồng ý thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc việc xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [chèn thông tin liên hệ].

Thay đổi chính sách quyền riêng tư:

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc sửa đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.